หลายครั้งที่แอมเวย์ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนน้องๆ ถึงสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการ Amway Campus Visit ซึ่งแอมเวย์ได้เข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมและส่งมอบความรู้ด้านต่างๆ  ให้กับว่าที่บัณฑิตเพื่อนำไปใช้ในการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ