Founders’ Fundamentals

Untitled-2_0001_Freedom
อิสรภาพ
อิสรภาพ คือสถานภาพด้านหนึ่งของชีวิตที่เอื้ออำนวยให้มนุษย์มีความมุ่งมั่นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อการทำงาน เพื่อสร้างความสำเร็จ และเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังเป็นโอกาสที่เราจะได้กำหนดเป้าหมายของชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเอง ธุรกิจแอมเวย์ตระหนักถึงจุดสำคัญนี้ จึงยกย่องส่งเสริมและขยายโอกาสแห่งอิสรภาพ เพื่อให้มีผลต่อชีวิตและเศรษฐกิจของมวลมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของเราที่จะปกป้องรักษาและสนับสนุนความเป็นอิสรภาพให้ยั่งยืนต่อไป
Untitled-2_0002_Family
ครอบครัว
โครงสร้างหลักในสังคมที่บ่มเพาะความรักและสร้างความเติบโตในชีวิต เพื่อเป็นมรดกให้แก่คนรุ่นหลังสืบทอดตลอดไป ครอบครัวอบรมเราให้เห็นถึงคุณค่าของสายสัมพันธ์ ตลอดจนหล่อหลอม แนวทางการเจริญเติบโตและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ธุรกิจแอมเวย์ให้ความเคารพและส่งเสริมสถาบันครอบครัว ดังเห็นได้จากคณะกรรมการนโยบายของแอมเวย์อันประกอบไปด้วยสองผู้สถาปนาและทายาท ตลอดจนสถานภาพของการเป็น
นักธุรกิจแอมเวย์ ซึ่งสนับสนุนทั้งสามีและภรรยา
Untitled-2_0000_Hope
ความหวัง
ความหวังเป็นพลังที่ช่วยผลักดันให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นบวก เป็นแรงกระตุ้นให้เราสร้างความฝัน ตั้งเป้าหมาย และก้าวไปสู่จุดหมายนั้น เรามอบความหวังด้วยการเปิดโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้นี้ให้กับผู้คนรอบข้าง นี่คือเหตุผลที่ธุรกิจแอมเวย์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วทุกมุมโลก
Untitled-2_0003_reward
รางวัล
รางวัลครอบคลุมทั้งผู้ให้และผู้รับ รางวัลกระตุ้นให้เราเติบโตโดยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ การได้รับรางวัลก็มีอยู่หลายวิธี แต่โดยพื้นฐานแล้วก็คือการที่เราได้รับความรักและการยอมรับจากผู้คนทั่วไป การได้รับรางวัลยังหมายถึงการได้รับการยอมรับและยกย่องสรรเสริญในฐานะผู้สร้างประโยชน์ ได้รับผลตอบแทนจากการทุ่มเทแรงกาย รางวัลเป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้นของงานที่ทำ ทั้งโดยการดูแลเอาใจใส่กิจกรรมที่ทำอยู่หรือการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ การมอบรางวัลจึงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแอมเวย์ที่เรามุ่งหวังว่าจะช่วยให้บุคคลก้าวไปสู่ความสำเร็จในฐานะเจ้าของธุรกิจของตนเอง

10 Reasons to Work at Amway

10 เหตุผลสำคัญ ในการเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวแอมเวย์

View More…

คุณค่าที่แอมเวย์ยึดถือในการดำเนินธุรกิจ

_0001_ความเป็นหุ้นส่วน
ความเป็นหุ้นส่วน
แอมเวย์สร้างขึ้นมาจากแนวความคิดของความเป็นหุ้นส่วน ซึ่งเริ่มต้นจากความเป็นหุ้นส่วนของสองผู้สถาปนา ความเป็นหุ้นส่วนนี้ยังปรากฏอยู่ในครอบครัวของสองผู้สถาปนา <br>นักธุรกิจแอมเวย์ และพนักงาน และเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของเรา เราต่างเพียรพยายามกระทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและมั่นคงในระยะยาวสำหรับหุ้นส่วนของเรา ด้วยอากัปกิริยาที่เพิ่มพูนความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน ความสำเร็จของแอมเวย์จึงเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับทุกคนที่อุทิศทุ่มเทให้กับความสำเร็จของธุรกิจนี้
_0005_ความยึดมั่นในคุณธรรม
ความยึดมั่นในคุณธรรม
คือสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในธุรกิจของเรา เราเพียรปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม มิใช่จะเพียงทำอะไรก็ได้ที่จะได้ผลความสำเร็จ ธุรกิจแอมเวย์มิได้วัดกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังต้องวัดได้จากความเคารพ ความไว้วางใจ และความเชื่อถือที่เราได้รับอีกด้วย
_0003_คุณค่าในตนเอง
คุณค่าในตนเอง
เรายอมรับนับถือในเอกภาพของปัจเจกชน ทุกคน ล้วนมีค่าควรแก่การยอมรับนับถือและสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม รวมทั้งได้รับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามศักยภาพในขีดสูงสุดของแต่ละบุคคล
_0000_การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
เราคือผู้สร้างสรรค์และผู้สร้างแรงบันดาลใจ เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เรากระทำ เป้าหมายของเราคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้า และต่างก็พบความสำเร็จในเป้าหมายของแต่ละบุคคลและของ กลุ่มโดยรวม เราคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองอย่างรวดเร็วทันควันโดยลงมือปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจนั้นลุล่วง เราคือผู้สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่ม<br>นวัตกรรมทั้งปวง
_0004_ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
เราแต่ละบุคคลมีหน้าที่และความรับผิดชอบในอันที่จะต้องบรรลุเป้าหมายของตนเอง และต้องทุ่มเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในความพยายามที่จะช่วยกันทำให้เป้าหมายของบริษัทหรือเป้าหมายขององค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จ เราสามารถเพิ่มพูนศักยภาพของแต่ละบุคคลและ ร่วมแบ่งปันความสำเร็จได้ด้วยการช่วยผู้อื่นให้รู้จักช่วยตนเอง นอกจากนั้น เรายังต้องมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองทางธุรกิจที่ดีของสังคมที่เราอาศัยและประกอบธุรกิจอยู่
_0002_ธุรกิจการค้าเสรี
ธุรกิจการค้าเสรี
เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดอิสรภาพและธุรกิจการค้าเสรีความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจของมวลชนได้รับการพิสูจน์อย่างชัดแจ้งจากความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจการตลาดเสรี