สำนักกรรมการผู้จัดการ

แผนกพัฒนาคุณภาพระบบงาน

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์

 • แผนกกิจกรรมพิเศษ
 • แผนกประสานงานธุรกิจ
 • แผนกจรรยาบรรณนักธุรกิจแอมเวย์
 • แผนกส่งเสริมศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์

ฝ่ายการตลาด

 • แผนกบริหารผลิตภัณฑ์
 • แผนกสนับสนุนการตลาด
 • แผนกวิเคราะห์ตลาด
 • แผนกพัฒนาธุรกิจใหม่

ฝ่ายการเงิน

 • แผนกบริหารการเงิน
 • แผนกบัญชี
 • แผนกจัดซื้อ
 • แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง
 • แผนกวิเคราะห์และวางแผนการเงิน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • แผนกพัฒนาบุคลากร
 • แผนกบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 • แผนกสื่อสาร
  • ด้านสุขภาพ
  • ด้านความงาม
  • ด้านคอร์ปอเรทและกิจกรรมเพื่อสังคม
  • ด้านสื่อธุรกิจ
 • แผนกดิจิทัล
 • แผนกคอลล์เซ็นเตอร์
 • แผนกแปลภาษา

ฝ่ายซัพพลายเชน

 • แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง
 • แผนกโลจิสติกส์และปรับปรุงระบบงาน
 • แผนกแอมเวย์ช็อป
 • แผนกฟิสิคัลเพรสเซนส์

ฝ่ายระบบข้อมูล

 • แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • แผนกทะเบียน
 • แผนกพัฒนาระบบ
 • แผนกอินฟราสตรักเจอร์
 • แผนกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิจัยและพัฒนา

 • ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • ประกันคุณภาพ